Troost

by marcovanvuuren

1 Tessalonicenzen 4:13 -18

Broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over hen die ontslapen zijn, zodat u niet bedroefd bent zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en weer opgestaan, dan zal God hen die in Jezus zijn ontslapen samen met Hem meevoeren. En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer: wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, wij zullen hen die ontslapen zijn in geen geval voorgaan. Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel en de trompet van God weerklinken, dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn; daarna zullen wij die nog in leven zijn, tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer. Troost elkaar dus met deze woorden.

Een aantal dagen geleden ben ik begonnen te lezen in de eerste brief van Paulus aan de Christenen in Tessalonici. Het begint allemaal natuurlijk met de gebruikelijke begroeting gevolgd door een korte lofrede op de gelovigen van de plaatselijke gemeente. Hierna lezen we een stuk prediking van Paulus, verhaalt Paulus over het bezoek van Timoteüs aan Tessalonici en plotseling, schijnbaar (!) uit het niets een vertroostende tekst, de tekst hierboven.
Paulus beschrijft dat God terug komt en hoe Hij terug komt om de mensen die in Christus zijn (lees: ieder die Jezus als zijn persoonlijk Heer en Heiland aangenomen heeft) zowel de gestorvenen als de levenden op te halen.
Helaas lijkt de discussie onder Christenen meestal vooral te draaien om het moment waarop de opname – zoals dat dan genoemd wordt – plaats zal vinden. ‘Zal Jezus terug komen voor, tijdens of na de grote verdrukking?’ is dan vooral de vraag waarmee wij ons bezig gaan houden.
Paulus hoor je er niet over. Hij benoemt ‘de Opname’ in een context van troost en zo moeten christenen er ook naar kijken volgens mij. Dit prachtige vooruitzicht herinnert ons eraan dat ‘het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden’ (Romeinen 8:28)
Als je je dan toch ergens druk over wilt maken, laat het dan over de vraag zijn of Hij ook voor jou komt, of dat je daarvoor eerst je leven nog aan Hem moet geven.
Want Jezus Christus, de zoon van God, wil ook jouw tranen van je ogen wissen. Hij wil jou Vertrooster zijn! Om dat te ontvangen vraagt Hij jou één ding ‘mag ik de Heer van jou leven zijn?’